Azi: € 19,3054 lei 0,0970 $ 17,1322 lei 0,0007
Lu: € 19,3177 lei 0,0123 $ 17,1340 lei 0,0018

Clienții noștri